NL|EN

Regelgeving

Uw onderneming wordt meer en meer 'geregeld' door het Europese beleid. Als ondernemer is het niet altijd eenvoudig om in het doolhof van richtlijnen een duidelijk antwoord te vinden. Enterprise Europe Network Vlaanderen helpt u hierbij door informatie over het Europees beleid, de Europese wet- en regelgeving en de Europese financieringsprogramma's op uw maat te vertalen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Europese Dienstenrichtlijn

CE- Markering

Handelsbelemmering

Intellectuele eigendomsrechten

Internationale Tewerkstelling

 

 

Europese Dienstenrichtlijn

Wilt u een bedrijf of tweede kantoor vestigen in een ander land van de EU ? Of zou u diensten vanuit België willen aanbieden in een ander EU land zonder u daar te vestigen ?

De Dienstenrichtlijn staat voor:

- minder regels;

- betere regels;

- één elektronisch loket voor het afhandelen van formaliteiten om een dienst te kunnen verrichten.

Wat is het doel van de Dienstenrichtlijn?

De Europese Dienstenrichtlijn heeft tot doel een echte interne Europese markt voor diensten tot stand te brengen. Het moet voor dienstverlenende bedrijven, variërend van loodgieter tot een architectenbureau, gemakkelijker worden om overal in de EU aan de slag te gaan.

Waarom is de Dienstenrichtlijn belangrijk voor u ?

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) vormen de ruggengraat van de Europese economie aangezien zij 98% van alle bedrijven in Europa vertegenwoordigen en dus een belangrijke bron zijn van economische groei en creatie van banen. De meerderheid van kmo’s zijn enkel actief binnen de eigen lokale of nationale markt. Dit kan een bewuste keuze zijn binnen een ondernemingsstrategie maar vaak heeft het te maken met administratieve en juridische obstakels die soms zo hoog zijn dat dienstverlenende bedrijven niet eens aan een buitenlands avontuur willen beginnen.

Kan ik nu gemakkelijker ondernemen binnen Europa ?

Op de eerste plaats beoogt de Dienstenrichtlijn een administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen die actief zijn op de Europese dienstenmarkt. De landen van de EU waren namelijk verplicht om de voorschriften die gelden voor de uitoefening van dienstenactiviteiten te onderzoeken, en deze te vereenvoudigen indien nodig. Bovendien werd per lidstaat één loket opgericht waar ondernemingen alle formaliteiten die nodig zijn om een dienst te verlenen online kunnen verrichten, in België gebeurt dit via de ondernemingsloketten. Ondernemers kunnen hier dus informatie vinden en de procedures afwikkelen die nodig zijn om in een ander land van de EU aan de slag te gaan. Op die manier kunnen dienstverleners straks vanuit hun thuisland al een hoop zaken uitzoeken en regelen.

Loopt het toch niet van een leien dakje ?

Ondervindt u moeilijkheden bij het opstarten of bij het leveren van diensten in een van de 30 Europese landen?* Om uw probleem te signaleren aan het meldpunt klik hier of stuur een e-mail naar edrl@agentschapondernemen.be.

Agentschap Innoveren en Ondernemen en Flanders Investment & Trade hebben de handen in elkaar geslagen met VOKA en UNIZO om ondernemers die informatie wensen of klachten hebben over de omzetting van de Europese Dienstenrichtlijn in andere lidstaten zo adequaat mogelijk bij te staan. Hun account managers internationaal ondernemen staan ter beschikking om u met raad en daad bij te staan.

ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_nl.htm

 


* 28 EU-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Kroatië.

En 3 EER-landen: Liechtenstein, Noorwegen, IJsland.

 

 

 
CE-Markering

CE-markering is alomtegenwoordig, je kunt het label vinden op verschillende producten gaande van speelgoed tot machines en gastoestellen, maar wat betekent het precies ? Het is een label waarmee aangegeven wordt dat een product voldoet aan de relevante Europese veiligheids-, gezondheids-, of milieuvoorschriften die opgelegd worden aan de fabrikant, importeur of verdeler. Op deze manier wordt niet geoordeeld over de kwaliteit van het product als dusdanig. 

De Europese Commissie koos voor een Nieuwe Aanpak waarbij bepaalde productgroepen werden geselecteerd voor de opstelling van een fundamenteel eisenpakket. Vervolgens werken de Europese normalisatie-organisaties (CEN, CENELEC en ETSI) per productgroep de veiligheidsvoorschriften uit tot concrete normen. Een product dat voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen krijgt automatisch het vermoeden van overeenstemming met de veiligheidseisen uit de Europese richtlijnen en mag vrij circuleren binnen de Europese markt. De markering moet zijn aangebracht voordat een product in de Europese handel wordt gebracht en in gebruik wordt genomen.

Hebt u vragen over CE-markering ? Weet u niet of uw producten onder het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen in verband met CE-markering vallen ? Contacteer ons.

U kunt volgende brochures hier downloaden die een overzicht geven van de productgroepen die onder verplichte CE markering vallen en hoe u concreet te werk moet gaan:

Infofiche CE-markering

Handelsbelemmeringen

 

Knelpunten met Europese wetten en regels ?

Ondervindt u problemen met Europese regelgeving? Ondernemers kunnen via Enterprise Europe Network Vlaanderen knelpunten met bestaande Europese wet- en regelgeving melden. Sommige zaken kunnen worden opgelost door duidelijke informatie te voorzien, maar in andere gevallen is het mogelijk dat we uw knelpunt doorverwijzen naar SOLVIT.

Bovendien worden dergelijke problemen of knelpunten gerapporteerd aan de Europese Commissie via een databank die de Commissie gebruikt voor de analyse en toetsing van bestaande communautaire regelgeving. Contacteer ons.

Botst u buiten de EU op handelsbarrières ?

Een exportgerichte regio als Vlaanderen heeft alleen maar baat bij vlotte en vrije internationale handelsstromen. De verlaging van invoerrechten, veelal gerealiseerd binnen WTO-onderhandelingen, is dan ook goed nieuws.

Daar staat tegenover dat niet-tarifaire handelsbelemmeringen wereldwijd opgang maken, in die mate zelfs dat ze grotere obstakels zijn geworden dan de importtarieven. Meer nog dan de grote bedrijven zijn de kmo’s – gezien hun beperktere middelen – het slachtoffer van deze verdoken protectionistische maatregelen.

Met de Europese Verordening betreffende handelsbelemmeringen (VO nr. 3286/94 van de Raad) beschikt u – als Europese Ondernemer – over een krachtig instrument om inbreuken van derde landen onder de aandacht te brengen van de Europese Commissie. De Vlaamse overheid moedigt u aan om gebruik te maken van dit instrument, en wel via Flanders Investment and Trade.

 
Intellectuele eigendomsrechten

 Is uw kennis beschermd ?

In een kenniseconomie wordt de waaier intellectuele eigendomsrechten (merk, model, patent, auteursrecht) een steeds belangrijker activapost op de balans van uw onderneming. Een adequate bescherming dringt zich op en de Europese Commissie wil dat graag aanmoedigen. De discussie in verband met de oprichting van een unitair Europees patent is al jaren gaande, maar blokkeerde steeds over de talen waarin het patent moet opgesteld worden. Dit jaar is dan toch een doorbraak gekomen aangezien de Europese Commissie besloten heeft om met 25 lidstaten de zogenaamde “enhanced cooperation” te starten wat voor bedrijven mogelijk maakt om uitvindingen te beschermen via één Europees patent dat geldig is in alle EU lidstaten, zonder Spanje en Italië. Op deze manier moet het patent goedkoper en gebruiksvriendelijker worden aangezien de vertaalkosten en administratieve rompslomp wordt verminderd. 

Het Gemeenschapsmerk (Community Trade Mark) en het Gemeenschapsmodel (Community Design) zijn wel al beschikbaar: met één enkele procedure kan uw merk of model in de hele Europese Unie bescherming verkrijgen.

Wanneer u meer informatie wenst contacteer het Enterprise Europe Network.

www.iprhelpdesk.eu

 
Internationale tewerkstelling

De ééngemaakte Europese markt leidt meer en meer tot grensoverschrijdende tewerkstelling en grotere arbeidsmobiliteit. Zo zenden Vlaamse ondernemingen hun werknemers vaker uit voor een opdracht in het buitenland of werken Vlamingen regelmatig in het buitenland. Omgekeerd komen werknemers van andere landen uit de EU hier (tijdelijk) diensten leveren.

Opgelet, sinds 1 mei 2010 zijn de Europese regels gewijzigd. Als algemene regel voor internationale tewerkstelling geldt de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving van het land waar de werknemer actief is (werkland), ook in het geval de werknemer (of werkgever) in een ander land woont.

Echter, in het geval van een strikt tijdelijke opdracht in het buitenland wordt voorzien in een uitzondering zodat de werknemer sociaal verzekerd blijft in het land van waaruit hij gestuurd wordt (indien de noodzakelijke voorwaarden vervuld zijn). Dit heet detachering, voor meer informatie klik hier.

Wanneer de werknemer regelmatig in het buitenland werkt, kunnen zich verschillende scenario's voordoen waarvoor steeds andere regels gelden. Ondanks dat verschillende Europese richtlijnen bepalen welke wet van toepassing is bij tewerkstelling in het buitenland, blijft een werk in een internationale context nog veel vragen oproepen. Het Enterprise Europe Network Vlaanderen kan u hierbij helpen en een antwoord bieden op uw vragen rond internationale tewerkstelling!