Connecting Europe Facility (CEF)

Laatste revisiedatum: 22/02/18

Wat houdt de maatregel in?

De CEF is een samenvoeging van oudere programma’s TEN-T, TEN-E, CIP en Marco Polo. Centrale doelstelling is de connectie van alle EU-lidstaten en een verbeterde infrastructuur op het vlak van energievoorziening, telecommunicatie- en transportnetwerken. Het vormt een sleutelelement in het overkoepelende ‘European infrastructure package’. Dit Europees programma verleent cofinanciering aan bedrijven die investeren in duurzame infrastructuur.

Voor wie?

De thema’s zijn erg breed, net zoals de doelgroepen. Lokale en nationale overheden, onderzoeksinstellingen, kmo’s, ngo’s, internationale organisaties … ze komen allemaal in aanmerking. Gezien de centrale doelstelling van CEF, hebben de meeste oproepen bijzondere aandacht voor het grensoverschrijdende karakter en voor het wegwerken van knelpunten in de netwerken. Bij het indienen van een projectvoorstel onderzoekt u het beste de samenwerking met partners uit andere lidstaten. Toch kunnen ook individuele projectvoorstellen worden ingediend.

Welke projecten?

De Europese Commissie stelt jaarlijkse werkprogramma’s op die deze doelstellingen omzetten in concrete acties. Die publiceert ze op periodieke basis op de website van INEA – kort voor het Innovation and Networks Executive Agency. Dat agentschap van de Europese Commissie beheert de CEF.

Omvang steun

Op het vlak van financiering probeert de Europese Commissie een aantal innovaties in te voeren.

Enerzijds zijn er de klassieke ‘grants’ of subsidies: meestal cofinanciering door de projectpartners en de EC. De percentages variëren sterk per oproep, maar doorgaans moet de projectpromotor zelf nog een groot deel van de financiering dragen.

Anderzijds wordt er sinds vorig jaar ook gekeken naar ‘Blending’: bij deze projectoproepen is er niet alleen sprake van een subsidie, maar is een combinatie met private financiering, zoals bv. uit het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en/of andere financiële instrumenten vereist. Ook publiek-private samenwerking en concessies komen in aanmerking.

Meer informatie over deze lopende projectoproep is beschikbaar op de website van INEA.

Gezien de beperkte financieringsmogelijkheden binnen CEF alleen, wordt naast ‘Blending’ ook meer en meer bekeken hoe het systeem van innovatieve financiële instrumenten die uitgewerkt zijn i.s.m. de EIB optimaal kan worden ingezet/benut:

De bedoeling van deze instrumenten is dat de investeringen van de EC worden gebruikt om extra investeringen aan te trekken van private investeerders. Net als bij andere programma’s is het mogelijk om samenhang te creëren met andere Europese programma’s, zoals de structuurfondsen. En dus opeenvolgende fases van een groter project te financieren via verschillende instrumenten.

Aanvraagprocedure

Alle aanvragen verlopen via een oproep tot kandidaatstelling op inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm. Per oproep geldt een afsluitingsdatum waarbinnen u het project moet indienen. Vaak moeten projectvoorstellen ook de goedkeuring van de betrokken lidstaat bekomen, vooraleer u kan indienen bij de Europese Commissie. Dat is alleszins het geval voor projecten onder het CEF-Transportluik, waar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken instaat voor de begeleiding en goedkeuring van projecten met Vlaamse projectpartners en/of implementatie op Vlaams grondgebied. Meer informatie daarover is beschikbaar op hun website http://mow.vlaanderen.be/cef.

 

Voor meer info, neem contact op met Enterprise Europe Network Vlaanderen.