EIB/EIF/EFSI

Laatste revisiedatum: 23/02/18

De Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) vormen samen de EIB-groep. Ze verstrekken rechtstreeks of via financiële tussenpersonen financiering en garanties. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is opgericht naar aanleiding van het 'Investeringsplan voor Europa' of het Juncker-plan, en belangrijk omdat het financiële middelen vrijmaakt voor risicovolle projecten.

A/ De Europese Investeringsbank (EIB)

De EIB is een financiële instelling voor langetermijnfinanciering van de EU. Ze verstrekt vooral leningen aan ondernemingen en instellingen, maar ook garanties, microfinanciering, risicokapitaal enzovoort. Nog andere diensten zijn 'blending' (samenvoeging van EU-subsidies met EIB-financiering) en advisering. De EIB is zowel binnen als buiten de EU actief.

De financiële ondersteuning is voor 90% gericht op EU-landen met focus op:

  • innovatie en vaardigheden
  • gemakkelijkere toegang tot financiering voor kmo’s
  • milieu en klimaat
  • infrastructuur

Buiten de EU verleent de EIB ook financiële ondersteuning bij de uitvoering van het EU-beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

Kredieten via erkende commerciële banken: de EIB verstrekt onrechtstreeks leningen en kredietrisicogaranties via lokale financiële tussenpersonen aan onder meer kmo’s en kleine midcap-ondernemingen (<500 werknemers). Daarbij verschillen de kredietvoorwaarden van bank tot bank. Deze bijkomende EIB-financiering moet wel leiden tot een voordeel voor de onderneming (vb. rentekorting) en de bank moet de klant hierover informeren. Het is aan de bemiddelende partnerbank om te beslissen of de onderneming in aanmerking komt voor een krediet.

In België zijn erkend: Belfius, BNP Paribas Fortis, ING Belgium en KBC Bank.

Meer informatie vindt u op www.eib.org/products/lending/intermediated/index.htm.

Meer informatie over de voorwaarden per financiële instelling vindt u via europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/nl/ – selecteer België op de kaart, maak een selectie en download de pdf.

Projectleningen: via MidCap Growth Finance van het Europese programma InnovFin verstrekt de EIB rechtstreeks kredieten aan midcap-ondernemingen (<3000 werknemers) van € 7,5 miljoen tot € 25 miljoen. Voor projecten van meer dan € 25 miljoen moet u zich rechtstreeks wenden tot de EIB. Daarnaast voorziet zij ook leningen om onderzoek en ontwikkeling te financieren (via Innovfin en EFSI). 

Een onderneming kan een beroep doen op een EIB-krediet voor vrijwel alle investeringen die noodzakelijk zijn om de verdere groei van het bedrijf te financieren. De EIB is actief in vele sectoren. Voor meer informatie surft u naar ww.eib.org/products/lending/loans/index.htm.

B/ Het Europees Investeringsfonds (EIF)

Het Europees Investeringsfonds (EIF) behoort tot de EIB-groep, de EIB is meerderheidsaandeelhouder van het fonds. Doelstelling is de toegang tot financiering te vergemakkelijken voor kmo’s. Daarvoor werkt het EIF samen met onder meer erkende financiële tussenpersonen. Het EIF ontwikkelt, promoot en beheert een aantal risicokapitaal en schuldfinancieringsinstrumenten, zoals:

COSME Loan Guarantee Facility: onderdeel van het Europese programma COSME. Via dit instrument verleent het EIF garanties aan erkende financiële tussenpersonen die kredieten en leasing verstrekken aan kmo’s. In het Vlaams Gewest is PMV/z (het vroegere Participatiefonds Vlaanderen) erkend als intermediair.

EaSI Guarantee Financial Instrument: gefinancierd vanuit het EaSI Programme en gericht op het stimuleren van microfinanciering aan kwetsbare groepen, micro-ondernemingen en de sociale economie. In België krijgen microStart en Crédal (enkel Brussels en Waals Gewest) cofinanciering via dit instrument.

InnovFin SME Guarantee Facility: in het kader van Horizon 2020 werden verschillende financiële instrumenten gelanceerd om innovatieve bedrijven te helpen om makkelijker toegang tot financiering te krijgen. Dit instrument mikt op innovatieve kmo’s en kleine midcap-ondernemingen (< 500 werknemers). De erkende financiële instellingen kunnen een beroep doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie voor schuldfinanciering van € 25.000 tot € 7,5 miljoen. In België zijn Belfius, ING Belgium, KBC Bank en Sowalfin erkend als financiële tussenpersoon. KBC Bank is in België ook erkend voor de InnovFin Midcap Guarantee. Meer informatie ontdekt u op InnovFin-programma: Europese financiële instrumenten voor innovatieve ondernemingen.

Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility: in het kader van het Creative Europe-programma werd eind juni 2016 deze nieuwe garantiefaciliteit gelanceerd. Dit financiële instrument moet de toegang tot financiering vergemakkelijken voor kmo’s die actief zijn in de culturele en creatieve sectoren. De financiële instellingen die zich willen laten erkennen zullen onder meer een beroep kunnen doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie bij het verstrekken van leningen aan de doelgroep. De eerste oproep voor deze financiële instellingen opende begin juli 2016 en loopt tot 30 september 2020. Tot nog toe zijn er geen erkende instanties.

C/ Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

Met het 'Investeringsplan voor Europa' maakt Europa bijkomende middelen vrij om de investeringen binnen de Eurozone aan te zwengelen. Zo werd het European Fund for Strategic Investments (EFSI) opgezet, en ondergebracht in de EIB-groep. Onder dit initiatief werd € 8 miljard aan middelen van de EIB opnieuw toegewezen. Daarnaast wordt nog voor € 8 miljard aan middelen die zouden worden ingezet onder andere Europese initiatieven, ook opnieuw toegewezen aan het EFSI. Ten slotte wordt nog gemikt op € 5 miljard aan andere middelen die in de toekomst aan het EFSI zullen worden toegekend. Dat brengt het totaal op € 21 miljard.

Uit ervaring weet het EIB dat elke uitgegeven euro in totaal 15 euro in beweging brengt, dankzij bankfinanciering en andere middelen die initiatiefnemers verzamelen. Vandaar dat het EFSI beoogt om € 315 miljard in werking te stellen.

Belang van EFSI: het zal financiering vrijmaken voor projecten die als risicovol worden bestempeld. Dat kan gunstig zijn voor kleine, innovatieve starters, die voor investeerders een groter risico vormen dan grote of meer gevestigde bedrijven.

Voor wie?

Het EFSI richt zich tot entiteiten van elke omvang, inclusief nutsbedrijven, special purpose vehicles (SPV's of projectvennootschappen), kmo’s en midcap-ondernemingen (<3000 werknemers); publiekrechtelijke lichamen (behalve de lidstaten zelf); nationale stimuleringsbanken (bv. PMV) of andere banken, risicokapitaalfondsen en maatgerichte investeringsplatforms.

EFSI-financiering kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden aangevraagd. In het Vlaams Gewest treedt PMV op als coördinator om het de ondernemer of initiatiefnemer gemakkelijker te maken. Door het dossier neer te leggen bij PMV zal automatisch worden gekeken of het dossier met Vlaamse of Europese middelen wordt gefinancierd.

Contactinformatie

Check het overzicht van wie in België voor welke instrumenten werd erkend door de EIB of het EIF. Selecteer België op de kaart, maak een selectie en download de pdf.

Voor meer informatie over EFSI kan u eveneens de website van de EIB raadplegen of u kan contact opnemen met PMV.

Voor info over de EIB en het EIF:

Europese Investeringsbank - EIB
Boulevard Konrad Adenauer 98-100
2950 Luxemburg
T +352 43 79 1

ww.eib.org

Europees Investeringsfonds - EIF
avenue J.F. Kennedy 37B
2968 Luxembourg
T +352 24851

www.eif.org