EUROSTARS

Laatste revisiedatum: 1/02/18

Wat houdt de maatregel in?

EUROSTARS is een Europees innovatieprogramma dat werd opgezet door EUREKA in samenwerking met de Europese Commissie. EUROSTARS richt zich op onderzoeksintensieve kmo's, en gaat uit van het 'bottom-up' principe: EUROSTARS zet de kmo's aan het stuur, steunt kleine consortia, en stimuleert marktgeoriënteerde projecten in thema's die de kmo's zelf bepalen.

Jaarlijks worden er 2 oproepen gelanceerd. De eerste call in 2018 werd opengesteld. De deadline voor indiening is 1 maart 2018.

Voor wie?

EUROSTARS richt zich op onderzoeksintensieve kmo's: een kmo volgens Europese kmo-definitie die minstens 10% van haar omzet of personeel inzet in onderzoeks- of ontwikkelingsactiviteiten. Het bottom-up-principe geldt, dus EUROSTARS zet de kmo's aan het stuur, steunt kleine consortia en stimuleert marktgeoriënteerde projecten in thema's die de kmo's zelf bepalen. De onderzoeksintensieve kmo's nemen minstens 50% van het budget voor hun rekening.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kent EUROSTARS-steun toe aan alle in Vlaanderen gevestigde ondernemingen – van kmo tot dochter van een multinational – en hiermee samenwerkende onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen. Voor de ondernemingen is het noodzakelijk dat ze een exploitatiezetel hebben in Vlaanderen waar tewerkstelling en economische activiteit plaatsvinden. De mogelijkheid tot valorisatie of toepassing van de onderzoeksresultaten in Vlaanderen is belangrijk. Alle ondernemingstypes, met uitzondering van zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen of nationale monopolies komen in aanmerking. Er gelden geen sectorale beperkingen, maar onderzoek met militaire affiniteit wordt niet gesteund. Het project als geheel moet voldoen aan de EUROSTARS-ontvankelijkheidscriteria.

Wat komt in aanmerking

In een 'EUROSTARS-project' werken minstens twee onafhankelijke partners uit twee EUROSTARS-lidstaten samen. De onderzoeksintensieve kmo's staan aan de leiding van het project, en nemen minstens 50% van het budget voor hun rekening. Een onderzoeksintensieve kmo is een kmo die minstens 10% van omzet of personeel inzet in Onderzoeks en/of ontwikkelingsactiviteiten.

De partners dienen één projectvoorstel in, dat centraal geëvalueerd wordt. De steun wordt echter verleend door de EUROSTARS-lidstaten, die de centrale beslissing volgen. In het Vlaamse Gewest worden de steunregels van Agentschap Innoveren & Ondernemen toegepast.

Omvang steun

Steunaanvragen in het kader van EUROSTARS volgen de gebruikelijke steunregels van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Die voorzien onder meer in een verhoging van het basissteunpercentage met 10% voor het internationale karakter (mits een voldoende evenwicht tussen de partners, en minstens 1 partner uit een andere lidstaat van de Europese Unie).

Aanvraagprocedure

Geïnteresseerde partijen moeten vooraf het projectidee bespreken met hun lokale EUREKA-contact, dat hen zal begeleiden bij de uitwerking van een voorstel.

EUROSTARS hanteert een centrale indiening- en evaluatieprocedure. De leidende 'research uitvoerende kmo' dient het projectvoorstel in, in naam van alle partners in het consortium. Vervolgens beoordelen technische experts en een centraal evaluatiepanel de projectvoorstellen. Hieruit resulteert een gerangschikte lijst die de prioriteit voor toekenning van financiering bepaalt. Deze rangschikking wordt strikt gevolgd door de lidstaten bij het toekennen van hun subsidies, en dit tot uitputting van de vooropgezette nationale financieringsenveloppe. De duur van deze evaluatieperiode bedraagt 18 weken.

Komt een project volgens de gerangschikte lijst in aanmerking voor subsidie, dan dienen de partners een korte subsidieaanvraag in bij de bevoegde instelling in eigen land. Op basis van deze aanvraag, en het onderliggend programma van de financierende instelling, wordt het steunpercentage bepaald en de contracten opgemaakt. De financiering van de partners gebeurt decentraal door de lokale overheden.

Contactinformatie

De EUROSTARS-website geeft een overzicht van het programma, de contacten uit de lidstaten, de handleiding en indieningsformulieren.

Algemene informatie en informatie over de oproepdata en evenementen georganiseerd door het netwerk vindt u terug via de e-NCP-tool.

Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel