Overheidsinvesteringen met meer impact dankzij efficiënte en professionele overheidsopdrachten

  • 13 oktober 2017

Om de eengemaakte markt te versterken en investeringen in de Unie te blijven stimuleren, kwam de Commissie op 3 oktober 2017 met een initiatief voor een efficiëntere en duurzame aanpak van overheidsopdrachten, waarbij ten volle gebruik wordt gemaakt van digitale technologieën om de procedures te vereenvoudigen en te versnellen.

Het voorgestelde initiatief bestaat uit vier onderdelen:

  • Vaststelling van prioritaire gebieden voor verbetering: de lidstaten worden aangemoedigd een strategische aanpak te ontwikkelen voor hun beleid inzake overheidsopdrachten, gericht op zes prioriteiten: meer gebruikmaking van innovatieve, groene en sociale criteria bij de gunning van overheidsopdrachten; professionalisering van overheidsinkopers; betere toegang van kmo's en EU-ondernemingen tot de aanbestedingsmarkten in respectievelijk de EU en derde landen; meer transparantie en integriteit en betere gegevens over overheidsopdrachten; digitalisering van aanbestedingsprocedures; en meer samenwerking tussen overheidsinkopers in de hele EU.
  • Vrijwillige voorafgaande beoordeling van grote infrastructuurprojecten: complexe projecten kunnen vanaf het begin fout lopen als de projectbeheerders de complexe regels voor grootschalige overheidsopdrachten niet helemaal begrijpen. De Commissie zal een helpdesk oprichten die specifieke vragen over projecten met een geraamde waarde van meer dan 250 miljoen euro reeds in een vroeg stadium kan beantwoorden. Voor projecten die voor de betrokken lidstaat van groot belang zijn of een totale geraamde waarde van meer dan 500 miljoen euro vertegenwoordigen, zullen de betrokken instanties de Commissie kunnen verzoeken om het volledige plan te controleren op overeenstemming met de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten, wat de onzekerheid en het risico op vertragingen en juridische obstakels aanzienlijk zal terugdringen. Het mechanisme is vrijwillig, het advies van de Commissie is niet-bindend en de informatie zal met inachtneming van strikte vertrouwelijkheidsregels worden verwerkt.
  • Aanbeveling inzake professionalisering van overheidsinkopers: de Commissie beveelt een aantal stappen aan die de lidstaten kunnen ondernemen om overheidsinkopers uit te rusten met de zakelijke vaardigheden, de technische kennis en het procedurele inzicht om aan de regels te voldoen en ervoor te zorgen dat de belastingbetalers de beste goederen en diensten voor hun geld krijgen. De Commissie zal de uitwisseling van goede en innoverende praktijken bevorderen.
  • Raadpleging over de bevordering van innovatie via overheidsopdrachten: — Vandaag start de Commissie met een gerichte raadpleging om van belanghebbenden te horen hoe zij denken dat innovatie kan worden bevorderd via de aanbesteding van goederen en diensten. Overheidsopdrachten voor innovatie kunnen zowel betrekking hebben op de resultaten van innovatie als op innovatieve vormen van aankoop. Deze raadpleging loopt tot en met 31 december en zal worden meegenomen in de toekomstige richtsnoeren voor overheden, waarin aspecten zoals strategiebepaling, ondersteuning van overheidsopdrachten voor innovatie of het gebruik van innovatievriendelijke aanbestedingsinstrumenten aan bod zullen komen.

De Commissie zal de lidstaten blijven ondersteunen bij het volledig benutten van de mogelijkheden die de nieuwe voorschriften voor overheidsopdrachten bieden en kijkt ernaar uit om via een partnerschap met overheden en belanghebbenden de praktijk van overheidsopdrachten te verbeteren.

Het volledig persbericht kunt u hier lezen.

Bron: IP/17/3543